Informacja

Producenci

Bezpieczeństwo zakupów

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest operator serwisu www.euromaster.bialystok.pl OPMAR Marek Borowski PHU, posługujący się numerem NIP: 9660084232 oraz numerem REGON: 050807040; z siedzibą 16-070 Choroszcz, Łyski 77M. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach marketingowych Administratora (Newsletter). Dane osobowe podawane są dobrowolnie a podającemu przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz prawo poprawiania danych. Działania Administrator danych mają swoją podstawę prawną w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) i jest są z nią zgodne.

Administrator będzie gromadził dane określone Rozdział II § 2 Regulaminu, tzn. dane niezbędne do realizacji zamówienia : imię, nazwisko, adres zamieszkania/adres dostawy, numer telefonu oraz adres email. Są to standardowe dane które umożliwiają prawidłową możliwość zawarcia umowy na odległość.

Przesłania Newsletter tzn. Elektroniczną formę biuletynu – Oferty handlowej następuje za zagrodą osoby zainteresowanej poprzez zaakceptowanie opcji wysyłki która jest całkowicie dowolna.

Administrator oświadcza iż nie będzie przetwarzał w inny sposób danych osobowych poza wskazanymi powyżej. Przetwarzanie tych danych jest zgodne z obwiązującymi przepisami a w szczególności z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) - jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) każda osoba ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe będące w posiadaniu Administratora danych, może te dane dowolnie modyfikować oraz usuwać za pomocą Konta Użytkownika opisanego w Rozdziale IV Konto użytkownika w regulaminie www.euromaster.bialystok.pl. Inne działania zmierzające do usunięcia danych, zmiany, poprawienia danych bez posiadania konta Użytkownika a znajdujące się w posiadaniu Administratora (zbiorze danych osobowych) należy zgłosić na adres email sklep@opmar.pl.