Informacja

Producenci

R E G U L A M I NRozdział I

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Portal www.euromaster.bialystok.pl jest serwisem internetowym, którego Operatorem jest OPMAR Marek Borowski PHU, posługujący się numerem NIP: 9660084232 oraz numerem REGON: 050807040; z siedzibą 16-070 Choroszcz, Łyski 77M.

2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki sprzedaży Towarów przez OPMAR Marek Borowski PHU zwanego dalej Operatorem (Sprzedającym) oraz zasady korzystania z www.euromaster.bialystok.pl, zwanego dalej Portalem (Sklepem internetowym), jak również warunki zawierania i rozwiązywania Umów sprzedażyTowarów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Operator.

4. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji Zamówienia oraz w zakresie przedstawionym w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie Portalu.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Operator ma prawo do wglądu w ich treść oraz do ich aktualizacji i poprawiania.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży z Klientami będącymi konsumentami - przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 2 Definicje

DOSTAWA - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedającego, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.

DOSTAWCA - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedającym w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w SklepieInternetowym umożliwiający utworzenie Konta użytkownika

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, między innymi sposobu Dostawy i płatności.

HASŁO – ciąg unikalnych znaków przynależnych Użytkownikowi niezbędny do zalogowania się do Konta użytkownika.

KLIENT (KUPUJĄCY, UŻYTKOWNIK) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedającym po wcześniejszej akceptacji niniejszego regulaminu.

KONSUMENT - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KONTO UŻYTKOWNIKA - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedającego, po dokonaniu przez KlientaRejestracji, umożliwiający wgląd w proces Sprzedaży oraz realizacji Zamówienia.

KOSZYK – przedstawia aktualny stan Towarów dodanych do Zamówienia.

LOGIN - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta użytkownika w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

TOWAR – oznacza rzecz ruchomą przedstawioną przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogącą być przedmiotem Umowy sprzedaży.

PRZEDSIĘBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

REGULAMIN - oznacza niniejszy regulamin.

REJESTRACJA – proces, który przechodzi Użytkownik wymagany dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego za pośrednictwem Konta użytkownika.

SPRZEDAJĄCY (OPERATOR) - OPMAR Marek Borowski PHU; NIP: 9660084232; REGON: 050807040; adres poczty elektronicznej: sklep@opmar.pl, numer telefonu: (85)
719-30-29.

SKLEP INTERNETOWY – portal dostępny pod adresem internetowym:www.euromaster.bialystok.pl, za pomocą którego Klient może zawrzeć ze SprzedającymUmowę sprzedaży.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towaru zawarta między Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedającym.

  

Rozdział II

Świadczenie Usług płatnych, Sprzedaż Towaru§ 1 Towary i ceny

1. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odpowiednich przepisów prawa. Koszty DostawyTowarów podane są odrębnie.

2. O łącznej cenie Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach Dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.

3. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.

4. Opony objęte są gwarancją do zużycia bieżnika.

5. Oferowane Towary pochodzą od renomowanych producentów, a podawane specyfikacje pochodzą z materiałów publikowanych przez tych producentów.

6. Właściciel Portalu dokłada wszelkich starań, aby oferta Sklepu internetowego była na bieżąco aktualizowana i zawierała jedynie dostępne produkty. W wyjątkowych przypadkach, gdyby dany Towar nie był dostępny, Kupujący zostanie o tym powiadomiony poprzez informację zamieszczoną na stronie Sklepu internetowego.

7. Oferta Sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Realizacja Zamówień do państw innych niż Polska wymaga dalszych ustaleń z Operatorem.

9. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

10. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, bądź informacji telefonicznej potwierdzających wszystkie istotne elementy Zamówienia.

11. Towary sprzedawane przez OPMAR Marek Borowski PHU są wolne od wad.

12.Sprzedający zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych Towarów.§ 2 Zamawianie towaru

 1. Zamówienie można złożyć korzystając z Formularza zamówienia na stronie Sklepu internetowego, - podając imię, nazwisko, adres zamieszkania/adres dostawy, numer telefonu oraz adres email.

 2. Formularz zamówienia – umożliwia dodanie Towaru do elektronicznego Koszyka w Sklepie internetowym www.euromaster.bialystok.pl.

 3. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu kroków:

- dodanie Towaru do Koszyka, podanie ilości, kliknięcie przycisku złóż zamówienie,

- wybranie metody Dostawy i płatności,

- uzupełnienie formularza „dane zamawiającego” - niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych osobowych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

- zakończenie transakcji następuje po wciśnięciu pola „Potwierdź zakup”.

 1. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.

 2. Automatyczne przyjęcie Zamówienia nie jest równoznaczne z potwierdzeniem jego realizacji. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie poprzedzone powiadomieniem Klienta o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej. W przekazanej informacji zawarty jest termin DostawyTowaru.

 3. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu) w ciągu 3 dni roboczych, Zamówienie takie zostanie anulowane.

 5. Złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.

 6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie Sprzedającego o otrzymaniu Zamówienia.

 7. Następnie Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych (termin związania Zamówieniem), przyjmuje Zamówienie do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia do realizacji - z chwilą otrzymania przez Klienta tej wiadomości zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedającym.

 8. Klient nie ma obowiązku tworzenia konta użytkownika, zamawiający może złożyć zamówienie jako gość podając dane : podając imię, nazwisko, adres zamieszkania/adres dostawy, numer telefonu oraz adres email nie tworząc konta użytkownika.

  

Rozdział III

Płatności za Towary i dostawa§ 1  Forma płatności

 1. Kupujący ma możliwość wybrania dogodnej dla niego formy płatności za zakupiony Towar:

  • za pobraniem (opłata ta uiszczana jest w momencie dostawy zamówionego Towaru bezpośrednio Dostawcy - kurierowi),

przedpłata na rachunek bankowy Sklepu internetowego:

12 1050 1823 1000 0023 2696 3325 (ING Bank Śląski)

 • płatność gotówką albo kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego,

 • za pośrednictwem sytemu płatności natychmiastowej (Polcard)

 • koszty przesyłki pokrywane są przez Kupującego zgodnie z cennikiem, umieszczonym na stronie Sklepu internetowego.§ 2 Termin płatności

1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.§ 3 Dostawa

 1. Oferowany Towar dostarczany jest na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z cennikiem przedstawionym na stronach Sklepu internetowego w zakładce – dostawy (link do wstawienia spod cms).

 2. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby Dostawy lub odbioru Towaru:

- przesyłka kurierska,

- przesyłka kurierska pobraniowa,

 1. Zamówiony Towar można także odebrać w siedzibie Sprzedającego pod adresem: OPMAR Marek Borowski PHU, 16-070 Choroszcz, Łyski 77M - po uprzednim wybraniu takiej opcji przy składaniu Zamówienia, lub po telefonicznych lub mailowych uzgodnieniach z konsultantem Operatora.

 2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w Formularzu zamówienia.

 3. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedającego.

 4. Właściciel Sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby zamówiony Towar został dostarczony do Kupującego w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia. Termin realizacji Zamówienia może jednak ulec wydłużeniu do 7 (siedmiu) dni roboczych, w zależności od dostarczenia Towaru od producenta. W takim wypadku Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o takiej sytuacji oraz nowym terminie dostarczenia Towaru.

 5. Odbierając TowarKupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka (lub jej opakowanie zewnętrzne, jeżeli występuje) nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Kupujący powinien w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny i niezwłocznie poinformować Sprzedającego o zaistniałej sytuacji.

 6. Sprzedający, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

 7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sprzedającego przez Dostawcę, Sprzedający skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.§ 4 Faktury i Paragony

1.Sprzedającywystawia każdemuKupującemu paragon lub fakturę VAT w zależności od Klienta.

2. Sprzedający wysyła fakturę VAT lub paragon wraz z przesyłką dostarczaną z przesyłką.

  

Rozdział IV

Konto użytkownika§ 1

1. Aby zakupić Towar należy zarejestrować się na Portalu zakładając Konto użytkownika.

2. Dane osobowe wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć Użytkownika, który zamawia wybrany Towar i powinny być prawdziwe.

3. W przypadku dokonania zakupu dane osobowe będą wpisane na przesłanej do Użytkownika fakturze VAT.

4. Dane osobowe będą zapisywane w bazie danych Portalu.

5. Na wskazany w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail Operator wysyła potwierdzenie rejestracji w Portalu oraz potwierdzenie zakupu Towaru.

6. Za pomocą konta Użytkownik ma dostęp do:

- historii i szczegółów swoich zamówień,

- pokwitowań płatności,

- danych adresowych,

- informacji osobistych,

- kuponów rabatowych,

- ulubionych produktów.

§ 2

Operator zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania albo usunięcia Konta użytkownika, którego treść jest sprzeczna z niniejszym Regulaminem.

§ 3

Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto użytkownika z Portalu bez podania przyczyny.

  

Rozdział V

Zastrzeżenia umowne

1. Majątkowe prawa autorskie do Portalu, znaku graficznego i treści w nim zawartych należą do Operatora na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zm.), zatem żadne z materiałów znajdujących się w zasobach Portalu, nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone i rozpowszechnianie bez zgody Operatora.

2. Operatorowi przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu. W przypadku planowanej przerwy technicznej, trwającej co najmniej 4 godziny, informacja taka zostanie zamieszczona na stronie Portalu.

3. Za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych na Portalu Operator nie ponosi odpowiedzialności.

4. Portal zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych, za treść których Operator nie ponosi odpowiedzialności.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezastosowania się Użytkownika do treści niniejszego Regulaminu.

6. Korzystanie z Portalu jest możliwe tylko w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu.

7. Użytkownik przy korzystaniu z Portalu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa.

8. Operator nie będzie przetwarzał danych osobowych ani też nie będzie prowadził własnej bazy danych, która zgodnie z przepisami prawa podlegałaby zgłoszeniu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Operator będzie wykorzystywał jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji umowy. Postanowienie te jest zgodne z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych.Rozdział VI

Rękojmia 1. Sprzedający zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.

 2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Jeżeli Towar ma wadę,Klient może:

- złoży

oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żąda

wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towarużąda

usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartośćTowaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

- żąda

wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymieni

Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

4.Sprzedający może odmówi

zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedający.

5.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczy

wadliwy Towar na adres Sprzedającego.

6. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedający.

7.Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.

8. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianęTowaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończy

się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

9. W tym terminie Klient może odstąpi

od Umowy sprzedaży lub złoży

oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klientżądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

10. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia Dostawy.

11. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadałTowaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o dostrzeżonej wadzie.

 

Rozdział VII

§ 1 Postępowanie reklamacyjne

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące oferowanych Towarów należy zgłaszać na adres
e-mali: sklep@opmar.pl lub pisemnie na adres
Sprzedającego lub poprzez protokół reklamacyjny zamieszczony na stronie sprzedawcy (link)

2. W treści reklamacji należy podać: imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz Indywidualny numer ID, a także opisać i uzasadnić wady reklamowanego Towaru.

3. Reklamacja może być wniesiona w terminie do 30 dni od dnia, w którym Towar został zakupiony.

4. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedającego w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.

5. Reklamacja dotyczące opon będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich zgłoszenia.

6. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Klienta w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej.

7. Rozpatrzenie reklamacji jest bezpłatne.§ 2 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.2 niniejszego paragrafu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

- pisemnie na adres: OPMAR Marek Borowski PHU, Łyski 77M 16-070 Choroszcz,

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@opmar.pl

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w tutaj (link do formularza). Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

- dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

- obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo;

- polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

- dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5.Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu Dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres Sprzedającego: Łyski 77M 16-070 Choroszcz.

7.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

8.1. Jeżeli Konsument wybrał sposób DostawyTowaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.2.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych Towarów;Rozdział VIII

Wymagania techniczne

1. Do korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika: dostępu do Internetu, dostępu do konta poczty elektronicznej e-mail, prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej, wirtualnej maszyny Java w aktualnej wersji, odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie doc lub pdf.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niezastosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.Rozdział IX

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia, tj. od dnia umieszczenia go na stronie internetowej www.euromaster.bialystok.pl.

2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

3. Zmiany Regulaminu są wiążące od czasu ich ogłoszenia na stronie internetowej www.euromaster.bialystok.pl.